Available for customers within Metro Manila

Filled Doughnuts

Available Everyday


Filled Doughnut Flavors

Choose 6 flavors per box

Available Everyday

  • Dulce de Leche Cheesecake


  icon-plus icon-minus
 • Strawberry Eton Mess


  icon-plus icon-minus
 • Salted Caramel & Chocolate Truffle


  icon-plus icon-minus
 • Vietnamese Coffee Cream


  icon-plus icon-minus
 • Ultimate Tres Leches


  icon-plus icon-minus

Operating Schedule

Pick up time - Strictly 12 Noon to 2:00 PM