Available for customers within Metro Manila

Filled Doughnuts

Available Everyday


Filled Doughnut Flavors

Choose 6 flavors per box

Available Everyday

  • Vietnamese Coffee Cream


  icon-plus icon-minus
 • Strawberry Bavarian Cream


  icon-plus icon-minus
 • Ultra Tres Leches


  icon-plus icon-minus
 • Dulce de Leche Cheesecake


  icon-plus icon-minus
 • Signature Chocolate Yema


  icon-plus icon-minus
 • Gouda & Cheddar Ensaymada


  icon-plus icon-minus

Operating Schedule

Pick up time - Strictly 12 Noon to 2:00 PM